**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****
 
 64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE
 
READY.
█